• Login / RegisterRegister
  • 0

Podmienky ochrany osobných  údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://e-muscle.sk.

Podmienky ochrany osobných  údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Uber Nutrtition Europe s.r.o O:47121629 so sídlom Fučíkova 17 Senec (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 
Uber Nutrition Europe s.r.o

adresa: Fučíkova 17

telefón:0904765808

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickejosobeidentifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamoidentifikovaťnajmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačnéúdaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickejkultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenovalzodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby :

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobnýchúdajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údajektoré ste mu poskytol/lalebo osobné údajektoréprevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašejobjednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajovje 
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľompodľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä prezasielanie obchodných oznamov a newsletterovpodľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávketovaru alebo služby. 
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahumedzi Vami a prevádzkovateľom; probjednávke  vyžadované osobné údajektoré nutné pre úspeš vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutieosobných údajov je nutnou požiadavkou preuzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutiaosobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieťči ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádzaautomatickému individuálnemu rozhodovaniuzmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/lsvoj výslovný súhlas

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vamiprevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokovak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajovprevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov  osoby 
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu(Shoptet) a ďalšie služby v súvislostiprevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdaťosobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcoviaosobných údajov v tretích krajinách poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
• právo na prístup ku svojím osobným údajompodľa § 21 Zákona
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákonapoprípade obmedzenie spracovaniapodľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomnealebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchtopodmienok
2. Ďalej te právo podať sťažnosť u Úradu preochranu osobných údajov v prípade, že sadomnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodnétechnické a organizačné opatrenia k zabezpečeniuosobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložískosobných údajov v listinnej podobenajmä 
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajommajú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienkyzmeniťNovú verziu podmienok ochrany osobnýchúdajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienokna Vašu e-mailovú adresuktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.